ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು, ಅದರ ನಾಯಕರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Leave a Comment